GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov

 I. Základní ustanovení
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Swimaholic s.r.o. DIČ: CZ05645760 so sídlom U Průhonu 17, Praha 7, 170 00  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: U Průhonu 17, Praha 7, 170 00
email: info@swimaholic.sk
telefón: +421 222 205 474
 
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 
4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 
II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 
 
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
2. Účelom spracovania osobných údajov je
vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 
3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.  
 
Ak je to v súvislosti s realizáciou objednávky, dodaním a doručením tovaru alebo propagáciou ponuky produktov a služieb nutné, poskytuje Swimaholic osobné údaje zákazníka partnerským spoločnostiam za účelom starostlivosti o zákazníkov, dodanie a doručenie tovaru prostredníctvom tretích osôb zabezpečuje prepravu zásielok a plnenie zmluvných dohôd, ďalej tiež za účelom výroby a zasielanie reklamných materiálov. S týmito tretími osobami sú uzavreté zmluvy, ktorých súčasťou je záväzok zaobchádzať s osobnými údajmi v súlade so zákonnými ustanoveniami a spracovávať ich výhradne podľa pokynov Swimaholic. Každý takýto orgán, ktorému sú osobné údaje odovzdávané, je preverovaný a s každým je uzatvorená zmluva o spracovaní osobných údajov. Zoznam spracovateľov: Heureka, Glami, Zoznam, Sklik, Zásilkovna, GLS, Google, Google Analytics, Facebook, Google Ads
 
IV. Doba uchovávania osobných údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 4 roky od ukončení zmluvného vzťahu). 
po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 4 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 
 
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby 
Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, 
zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
zaisťujúce marketingové služby.
2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb. 
 
VI. Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte 
právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 
VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie heslom, šifrovanie, antivírový program.
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby. 
 
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021

Všetky kategórie