Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.swimaholic.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa). Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.swimaholic.sk je Swimaholic s.r.o. U Průhonu 17, Praha 7, 170 00. Všetky kontaktné informácie na nás nájdete v sekcii "Kontakt" (táto sekcia je súčasťou týchto obchodných podmienok). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Sb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Sb., Všetko v znení noviel.
 
Ochrana osobných údajov
Obchod Swimaholic.sk si veľmi váži vašu dôveru a chráni vaše dáta pred zneužitím.
Vaše údaje zhromažďujeme výhradne preto, aby sme skvalitnili naše služby. Všetky informácie o vašej osobe používame iba pre našu potrebu a neposkytujeme ich v žiadnej podobe nikomu inému a nakladáme s nimi podľa znenia Zákona o ochrane osobných údajov č 101/2000 Sb. z ..
Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.
Odoslaním vyplnenej objednávky potvrdzujete súhlas s dodacími a obchodnými podmienkami Swimaholic.sk
Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a obchod Swimaholic.sk ich nebude ďalej spracovávať.
 
Zasielanie informačných oznámení
Dodržiavame zákon č 138/2002 Sb. a svoje ponuky zasielame iba zákazníkom, ktorí nám na to udelili svoj súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť na odhlásenie z emailového spravodaja alebo v pätičke informačného emailu a tým okamžite zastaviť zasielanie informačných oznámení.
Pod pojmom informačné oznámenie sa rozumie zasielanie aktualít o mimoriadnych ponukách, zľavách a výpredajoch tovaru z nášho sortimentu.
 
 
Práva a povinnosti predajcu
Po obdržaní objednávky predajcu overí, či je tovar skladom a najneskôr na druhý pracovný deň bude objednávka expedovaná. Ak nie je tovar momentálne skladom, bude vybavenie objednávky trvať podľa uvedenej dostupnosti v detaile tovaru. Vo väčšine prípadov sa jedná o 5 dní.
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky:
ak je zadaná doručovacia adresa zjavne pochybná
tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
nakupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar
 V týchto prípadoch bude predávajúci nútený o tomto rozhodnutí emailovo alebo telefonicky kupujúceho bezodkladne informovať.
 
Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci uvedie správnu fakturačnú a poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. Objednávkou sa zaväzuje odobrať a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar a to vrátane prípadných ďalších poplatkov (poštovné, dobierka) uvedené v záväznej objednávke.
Kupujúci má právo odoslanú objednávku stornovať najneskôr do e-mailového potvrdenia objednávky predajcom.
 
Reklamačný poriadok
Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť bez zbytočného odkladu ao zistených vadách informovať predávajúceho. Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci učiniť u predávajúceho písomne (e-mailom), osobne alebo telefonicky. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby, tj musí uviesť, o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú viď reklamačný protokol.
Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní prijatia tovaru. Minimálna záručná doba je 2 roky od dátumu predaja, pokiaľ nie je uvedené inak.
 
Postup pri reklamácii
Táto situácia je vždy nepríjemná pre obe strany ako pre kupujúceho tak predávajúceho. Preto sa snažíme tento celý proces čo najrýchlejšie vybaviť k plnej spokojnosti našich zákazníkov. Pre bezproblémové vybavenie vašej reklamácie prosím postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 
Zákazník nás najskôr kontakujte telefonicky či emailom. Po dohovore vyplní reklamačný protokol, kde vyplní všetko potrebné pre bezproblémové vybavenie reklamácie. V protokole uveďte čo najpodrobnejšie vyskytnutú závadu výrobku. Spoločne s kompletným reklamovaným tovarom vrátane príslušenstva pribaľte, kópiu faktúry, vytlačený reklamačný protokol a zašlite na adresu:
 
Swimaholic
U Průhonu 17
170 00 Praha 7
 
Tovar, ktorý bude zaslaný bez vysvetlenia bude okamžite zaslaný späť odosielateľovi.
Po prijatí reklamácie nastane štandardný postup, kedy dôjde k posúdeniu závady oprávnenou osobou. Tovar bude zaslaný výrobcovi alebo dovozcovi na odborné posúdenie a následne bude vystavené písomné stanovisko o oprávnenej alebo neoprávnenej reklamácii.
 
V prípade oprávnenej reklamácie bude tovar opravený alebo vymenený za nový kus. V tomto prípade má kupujúci právo na úhradu vzniknutých nákladov spojených s reklamáciou a poštovného v primeranej výške.
 
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude reklamácia akceptovaná.
 
Odstúpenie od zmluvy
Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho v súlade zo zákona č 367/2000 z dňa 14. septembra 2000 má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 30 dní od prevzatia tovaru pri zásielkovej forme. Ak sa rozhodnete v tejto lehote pre odstúpenie, žiadame vás o dodržanie nasledovných podmienok:
Tovar musí byť nepoužitý a schopný ďalšieho predaja
Tovar musí byť v pôvodnom stave, vrátane originálneho obalu a príslušenstva
Spoločne s vráteným tovarom zašlite kópiu daňového dokladu (faktúry) a vyplnený reklamačný protokol
Tovar nezasielajte na dobierku, inak nebude balíček nami možné vyzdvihnúť
 
Pre uplatnenie vrátenia sumy či výmeny tovaru prosím postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 
Najskôr zákazník zhotoví kópiu faktúry a vyplní reklamačný protokol, kde vyplní všetko potrebné pre bezproblémové vybavenie reklamácie. Potom reklamovaný tovar starostlivo zabalí a spoločne s kópiou daňového dokladu a vyplneným reklamačným protokolom zašle na adresu:
 
Swimaholic
U Průhonu 17
170 00 Praha 7
 
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predajca zašle peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Hotovosť či zloženku neuhradzujeme.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude vrátenie tovaru akceptované a bude zaslaný späť odosielateľovi.
 
Tieto obchodné podmienky sú v platnosti od 1.3.2008

Všetky kategórie