Viete, aké sú nohejbalové pravidlá?

Nohejbal možno hrať mnohými spôsobmi. Či už hráte len voľne na lúke s natiahnutou šnúrou medzi stromami, alebo oficiálne podľa daných pravidiel, tu nájdete to najdôležitejšie, čo by ste mali vedieť a zvládať pre hladký priebeh hry.

Hrací priestor

Veľkosť ihriska závisí na počte hráčov v danom zápase. Ak hrajú jednotlivci proti sebe, pravidlá udávajú rozmery ihriska 13 x 9 m. Pre hru dvojíc a trojíc už je ihrisko väčšie a má rozmery 18 x 9 m. Rozmery ihriska sú ohraničené postrannými a zadnými čiarami 5 cm širokými s dovolenou odchýlkou 1 cm. Musia byť farebne odlíšené od hracieho poľa. Ihrisko je rozdelené sieťou na 2 hracie polia. Hrací priestor musí zahrňovať aj voľnú plochu pre potreby hráčov. Z každej strany postranných čiar musí byť voľný priestor najmenej 3 m. Na vnútornú hru to môže byť iba 2,5 m. Do výšky sa udáva 7 m.

 

 

Povrch ihriska musí byť okrem vytyčujúcich čiar jednotný. Nesmie byť prašný, klzký či nejako ohrozovať zdravie hráčov. Za prípustné povrchy sa považuje antuka, piesok, hlina bez kameňov alebo obvyklé umelé povrchy. Nesmie sa hrať na betóne, tráve, asfalte či dlaždiciach.

Vybavenie nohejbalového ihriska

Nohejbalové siete – Mali by byť z mäkkej nekovovej tkaniny s páskou prekrývajúcou horný okraj siete. Sieťou sa rozumie len tá časť, ktorá je zavesená nad územím hracieho poľa. Vzdialenosť horného okraja od povrchu ihriska je 110 cm s povolenou odchýlkou 2 cm. Vzdialenosť dolného okraja od povrchu ihriska by mala byť maximálne 20 cm. Viac o nohejbalových sieťach sa dozviete v kategórii všetko potrebné na hru.

Stĺpiky – Musia byť umiestnené najmenej 0,5 m od postranných čiar.

Nohejbalové lopty – Na hru musia byť lepené zo syntetickej alebo pravej kože. Nohejbalová lopta Gala BN 5022 S je schválená FIFTA a je to oficiálna lopta.

Lavičky – Musia byť umiestnené mimo voľnú plochu, maximálne však 5 metrov. Obe družstvá by mali mať lavičky v rovnakých podmienkach.

 

Všeobecné prekážky v hre

Hra sa nemusí uskutočniť z mnohých dôvodov. Jedným z nich je nespôsobilosť hracej plochy v prípadoch, kedy je povrch rozmočený, nebezpečne klzký, borí sa alebo inak ohrozuje zdravie hráčov. Ďalej sa nehrá, ak je nevyhovujúce počasie (vietor, mnoho zrážok, nízka teplota…), alebo ak hrozí živelná pohroma. Ani technické problémy, ako je roztrhnutá sieť alebo poškodenie lôpt, neumožňujú začať hru.

 

Účastníci hry

Účastníkom hry je družstvo, ktoré má jednotný športový úbor s číslami. V čele družstva je kapitán, viditeľne označený páskou na paži. Ten si môže brať oddychový čas, podpisuje zápasy a zúčastňuje sa losovania.

Ďalšími účastníkmi sú tréneri, rozhodca, inštruktori alebo organizačná služba. Všetci musia akceptovať pravidlá nohejbalu, hrať v duchu fair play a byť zdvorilí na ostatných účastníkov hry.

Hráči nesmú mať na sebe akúkoľvek vec, ktorá by ohrozovala zdravie spoluhráčov alebo protihráčov, alebo vec, ktorá by prinášala výhodu oproti ostatným hráčom.

 

Hracia definícia nohejbalu

Účelom hry nohejbal je dostať loptu povoleným spôsobom do súperovho poľa tak, aby ju nemohol spracovať a vrátiť. Dôležité je takisto zabrániť súperovi zahrať loptu do vlastného poľa a ak sa mu to podarí, tak loptu zachytiť a rozohrať ju do útočnej akcie. Lopta je v hre od okamihu, kedy sa jej podávajúci dotkne povoleným spôsobom. Lopta je mimo hru vtedy, keď už nemôže byť žiadnym hráčom vrátená do hry.

Nohejbal možno hrať vo viacerých kategóriách. Môžu sa proti sebe stretnúť jednotlivci, dvojice, trojice alebo viac hráčov, pričom platia rovnaké pravidlá ako v hre trojíc.

Cieľom hry je získavať BODY. Na to, aby ste vyhrali SET a stali sa víťazom hry, ich potrebujete 10. Na výhru nie je nutný rozdiel dvoch bodov ako napríklad pri volejbale. ZÁPAS sa väčšinou hrá na 2 sety a celý ho vyhráva družstvo, ktoré ich oba získa. V nohejbalovom STRETNUTÍ sa stretáva viac družstiev a merajú tak medzi sebou svoje sily. Počet zápasov každého družstva a poradia hry určuje rozpis stretnutia, podľa ktorého sa riadi celá súťaž.

 

Priebeh hry nohejbal

Začiatok hry:

Pred začiatkom stretnutia na pokyn rozhodcu nastúpia obaja súperi proti sebe a navzájom sa pozdravia, potom predstúpia pred rozhodcu a predstavia sa. Ešte pred začatím hry prebieha losovanie o stranu alebo o možnosť začať podanie. Víťaz si vyberá jeden variant. Ak si vyberie podanie, v ďalšom sete sa strieda a prvé podanie má súper.

Počas hry:

Počas hry môže dôjsť k oprávnenému alebo neoprávnenému prerušeniu zápasu. Na oprávnené prerušenie má právo každé družstvo v takých prípadoch, ako je striedanie a oddychový čas. Všetky oprávnené prerušenia trvajú maximálne 30 sekúnd a môžu byť hlásené len kapitánom alebo trénerom. Každé družstvo má právo v jednom sete požiadať 2x o striedanie a 1x o oddychový čas či time. Ak hrajú jednotlivci, oddychový čas môže byť zažiadaný 2x. Ak neoprávnený člen družstva zažiada o prerušenie počas hry, jedná sa o neoprávnené prerušenie, ktoré môže byť trestané sankciami. Stretnutie môže prerušiť aj rozhodca z dôvodu vniknutia cudzieho telesa na hraciu plochu, alebo ak dôjde k vážnejšiemu zraneniu niektorého hráča.

Koniec hry:

Po skončení stretnutia sa všetci členovia družstva postavia proti súperovi a podaním ruky sa pozdravia. Rozhodca ešte môže zopakovať výsledok stretnutia.

 

Nohejbalové hracie činnosti

a) Pri nohejbale sa smie hráč dotknúť lopty ktoroukoľvek časťou tela okrem ruky od pleca až po končeky prstov. Ak hrajú dvojice alebo trojice, prevedú hráči akciu jedným, dvoma alebo troma dotykmi lopty striedavo tak, že medzi jednotlivými dotykmi môže lopta dopadnúť na zem v hracom poli maximálne raz. Hráč sa nesmie dotknúť lopty bezprostredne dvakrát po sebe bez toho, aby sa ho dotkol iný hráč. Medzidopad lopty nie je nutný, musí byť len pri podaní.

Bod pre súpera: Dotknutie lopty rukou. Dopad lopty na hraciu plochu bezprostredne viackrát po sebe v tej istej vlastnej akcii. Súper má bod takisto v situácii, keď sa hráč dotkne lopty dvakrát za sebou s medzidopadom alebo bez na vlastnom hracom poli.

b) Ak sa stane, že sa protihráči dotknú lopty súčasne, hra pokračuje rovnako, ako by sa lopty dotkol protihráč a predošlé akcie sa tak anulujú. Pri súboji o loptu sa môže hrajúci hráč nohou dotknúť súpera len na nohe pod kolenom a nižšie. Pri hre celým telom a hlavou je povolený dotyk kdekoľvek.

Bod pre súpera: Úmyselný i neúmyselný dotyk súpera nohou pod kolenom a nižšie alebo dotyk rukou. Novú loptu rozhodca nariaďuje vo chvíli, kedy sa jej dotknú súperi navzájom a ten potom letí do poľa mimo hru.

c) Lopta môže byť do súperovho poľa zahratá len priamym dotykom hráča z vlastnej polovice hracieho poľa, a to iba cez sieť. Nepovoľuje sa odraz od zeme.

Bod pre súpera:   Lopta zahratá zo svojej polovice tak, že preletí celým svojím objemom pod sieťou alebo vedľa nej, alebo je lopta odrazená od zeme do súperovho hracieho poľa bez toho, aby sa jej posledný dotkol hráč.  

d) Blokovať súpera je dovolené kdekoľvek, avšak len tak, že sa hráč musí dotýkať svojho hracieho poľa alebo naň po výskoku doskočiť. Platí pravidlo, že sa hráč nesmie dotknúť siete. Môže sa jej a upínacieho zariadenia dotknúť len za podmienky, že je MIMO ihriska a zároveň tým neovplyvní hru. Ak sa siete dotkne lopta, nepovažuje sa to za medzidopad.

Bod pre súpera: Lopta sa dotkne siete, podperných stĺpikov alebo osôb mimo ihriska. Hráč sa v priebehu hry dotkne siete, podperného zariadenia alebo súperovho poľa. Pri blokovaní nestojí hráč na svojom hracom poli, alebo sa pri výskoku z neho neodrazil, či naň nedopadol.

e) Hráč musí zahrať loptu len do súperovho hracieho poľa. Ak lopta uviazne medzi sieťou a podpernou tyčou, nariaďuje rozhodca nové podanie.

Bod pre súpera: Zahraná lopta dopadne mimo hracie pole súpera.

f) Podávajúci musí mať rovnakú nohu v poli podania. Lopta je v hre okamihom, keď sa dotkne nohy podávajúceho. Lopta musí dopadnúť do súperovho poľa a nesmie sa ničoho dotknúť s výnimkou protihráča alebo siete. Pri bežnom odohraní musí hráč stáť vo vlastnom hracom poli alebo sa z neho pri výskoku odraziť.

Bod pre súpera: Podanie mimo poľa podania. Podávajúci hráč stojí v hracom poli. Lopta dopadne mimo súperovo pole aj po kontakte so sieťou. Pri súperovom podaní zasiahla lopta vlastného hráča. Hráč pri bežnom odohraní stojí mimo vlastné hracie pole alebo sa z neho pri výskoku neodrazil.

 

Riadenie stretnutia

Ak rozpis stretnutí nestanoví inak, zápas riadia väčšinou dvaja rozhodcovia. Ich stanovište je mimo hracej plochy, ale tak, aby mali na hru dobrý výhľad. Ich povinnosťou je riadiť súťaž podľa rozpisu stretnutí. Musia dbať nad dodržovaním pravidiel, losujú, začínajú a prerušujú hru, kontrolujú ukazovateľ stavu stretnutia, v prípade nutnosti nariaďujú novú loptu, posudzujú herné chyby a prideľujú body stranám, povoľujú striedanie hráčov a kontrolujú oddychové časy. Zo závažných dôvodov ukončujú hru, vylučujú hráča alebo udeľujú tresty.

Na pomoc môžu mať ešte čiarových rozhodcov, ktorí dbajú na kontrolu dopadu lopty (do alebo mimo ihriska), prešľapy a správnosť podaní.Všetky kategórie